Politica de confidențialitate și de protecție a datelor personale

 

 1. Introducere

1.1. Prezenta politică de confidențialitate și de protecția a datelor personale ("Politica") reglementează modul în care colectăm, procesăm și stocăm datele dvs. personale în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) 2016/679 privind protecția generală a datelor, Legea privind protecția datelor cu caracter personal a Republicii Bulgaria și alte acte normative bulgare sau internaționale.

1.2. Confidențialitatea informațiilor pentru utilizatorii noștri reprezintă o prioritate pentru noi. Partenerii în calitate de Administratori de date și în conformitate cu legislația și bunele practici aplică măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele personale ale persoanelor. Platformele www.sem-centres.eu și www.virtual-sem.centre.eu îndeplinesc toate cerințele noului regulament prin colectarea numai a datelor persoanelor în măsura în care acestea sunt necesare, respectiv: pentru realizarea activității companiei; pentru a furniza serviciile noastre; pentru utilizarea site-urilor noastre web și în scopul marketingului.

1.3. Această politică oferă informații despre cum și ce tipuri de date personale colectăm de la și pentru dvs., de ce avem nevoie de ele, cui le putem furniza sau dezvălui și cum sunt protejate.

1.4. Definiții

1.4.1. "date personale" înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică sau juridică identificabilă ("subiectul datelor"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau unul sau mai multe trăsături specifice caracterului fizic, fiziologice, genetice, psihic, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelui individ;

1.4.2. "Noi", "nouă", "Parteneri" înseamnă partenerii din cadrul Proiectului ”Centre transfrontaliere pentru ocuparea forței de muncă durabile în domeniul tehnologiei informației, turismului și agriculturii” (Cross-border Sustainable Employment Mix-Centres), cod 16.4.2.077, finanțat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, și anume:

Asociația transfrontalieră E (quilibrum) Mediu înconjurător (Cross Border Association E(quilibrum) Environment ), asociație non-profit constituită conform legislației din România, cu sediu în loc. Craiova (C.B.A.E.E),

Clusterul Național al Turismului „Ghidul turistic bulgar“, asociație non-profit, constituită conform legislației din Bulgaria, cu sediu în loc. Sofia, (”CNT”).

Centrul Regional de Agribusiness - Vidin, o asociație non-profit, înființată în baza legilor Bulgariei, cu sediul în orașul Vidin ("CRB-Vidin")

care administrează în comun Platformele și colectează și procesează date cu caracter personal în acest sens.

1.4.3 "Platformele" înseamnă site-urile https://www.sem-centres.eu (Platforma educațională) și http://www.virtual-sem-centre.eu ("Centrul Virtual").

1.4.4. "procesare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau cu un set de date cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, diseminarea sau alte mijloace prin care datele devin disponibile, aranjate sau combinate, restrânse, eliminate sau distruse;

1.4.5. "Regulament" înseamnă "Regulamentul general privind protecția datelor" - Regulamentul (CE) 2016/679.

Citiți cu atenție prezenta Politică. Prin furnizarea de informații personale către Parteneri, fie pe suport electronic, fie pe suport de hârtie, acceptați și sunteți de acord cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate și de protecție a datelor personale.

Vă rugăm, în cazul în care aveți întrebări despre prezenta Politică, contactați-ne - cu Responsabilul cu protecția datelor personale și, în caz că nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii din politica de confidențialitate, nu Vă recomandăm utilizarea produselor și serviciilor furnizate de Platformele pentru care este obligatoriu să vă furnizați informațiile personale.

 

2. Contacte și link-uri

2.1.Informații despre Partenerii în calitate de Administratori de date personale. 

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta prin următoarele contacte:

 1. Denumire: Asociația transfrontalieră E (quilibrum) mediu înconjurător / (Cross Border Association E (quilibrum) Enviroment),

Adresa pentru corespondență: loc. Craiova, Str. Unirii 18

Telefon: +40251417740

E-mail: office@ipacv.ro

Site web: www.atee.ro

 1. Denumire: Clusterul turistic național "Ghidul turistic bulgar"

Adresa pentru corespondență: Sofia 1404, cartier Gotse Delchev, Bl. 26 E, birou 2

Telefon: +359 2 850 50 09

E-mail : sem-centres@bg-guide.org

Site web : www.bg-guide.org

 1. Denumire: Centrul Regional de Agribusiness - Vidin

Adresa pentru corespondență: Vidin 3700, str. Gergo Bodzhinov 2

Telefon : +359 94 600 281

E-mail : rabc_vidin@abv.bg

Site web : www.rabc-vidin.com

 

 1. Informații despre autoritatea de supraveghere competentă:

Denumire: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Seat și adresa de management: loc. Sofia, c.p. 1592, blvd. Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2

Adresa pentru corespondență: Bulgaria, loc. Sofia, c.p. 1592, blvd. Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2

Telefon : +359 2 915 3518

E-mail : kzld@government.bg ; kzld@cpdp.bg

Site web : www.cpdp.bg

În cazul în care considerați că vă încălcăm drepturile cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) 2016/679 privind protecția generală a datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere către Responsabilul cu protecția date personale persoană, să depuneți o plângere către autoritatea de supraveghere și să solicitați protecție juridică după cum urmează:

Dreptul de a face reclamație la autoritatea de supraveghere

Dacă doriți să depuneți o plângere privind prelucrarea datelor dvs. personale sau modul în care am tratat reclamația dvs., aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor și la responsabilul cu protecția datelor (dacă este disponibil).

Puteți depune o plângere într-unul din următoarele moduri:

 1. Personal, pe suport de hârtie, în registrul CPDP la: loc. Sofia 1592, blvd. Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2

 2. Prin scrisoare la adresa: loc. Sofia 1592, blvd. Prof. Tsvetan Lazarov Nr. 2, Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 3. Prin fax la adresa: 029153525.

 4. Prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a CPDP (kzld@cpdp.bg). În acest caz, plângerea dvs. trebuie să fie formatată ca un document electronic semnat cu o semnătură electronică (nu scanată).

 5. Prin site-ul CPDP la adresa https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 în modul descris în pagina relevantă. În acest caz, plângerea dvs. trebuie să fie formatată ca document electronic, semnat cu o semnătură electronică.

În fiecare dintre aceste cazuri plângerea trebuie să conțină:

 • Numele solicitantului - numele, adresa, număr de telefon de contact, adresa de e-mail (dacă este disponibilă)

 • natura reclamației

 • alte informații și documente pe care le considerați relevante pentru plângere

 • data și semnătura (pentru documente electronice - electronice, pentru documente pe hârtie - de mână)

CPDP furnizează Comisiei un formular de reclamație (de a asista și îndruma cetățenii) cu privire la utilizarea abuzivă a prelucrării datelor cu caracter personal în listele electorale care susțin înregistrarea subiecților politici. Formularul poate fi descărcat de pe pagina următoare: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc

 

 1. Principii și linii directoare privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal

 1. Pentru a procesa datele personale în conformitate cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt colectate și utilizate în mod legal, se asigură securitatea necesară a operațiunilor de procesare și noi am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că datele personale prelucrate nu sunt supuse divulgării ilegale. În conformitate cu principiile noastre de bază, datele dvs. personale sunt:

  1. prelucrate în mod legal, conștiincios și transparent în ceea ce privește subiectul datelor ("legalitate, bună-credință și transparență");

  2. colectate pentru scopuri specifice, explicite și legitime și nu sunt procesate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste obiective ("limitarea obiectivelor");

  3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care sunt procesate ("minimizarea datelor");

  4. exacte și actualizate; am luat toate măsurile rezonabile pentru a asigura ștergerea sau corectarea în timp util a datelor personale inexacte, ținând cont de scopurile pentru care sunt prelucrate ("acuratețea");

  5. stocate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; ("limitarea stocării");

  6. prelucrate astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin aplicarea unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate ("integritate și confidențialitate");

  7. Fiecare dintre parteneri este responsabil și capabil să demonstreze conformitatea cu principiile de bază ale procesării datelor ("responsabilitate").

 

 1. Motivele de colectare a datelor cu caracter personal:

  1. Partenerii colectează și procesează datele dvs. personale în legătură cu utilizarea site-ului Web al companiei și cu furnizarea ulterioară de informații în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 2016/679 și în special - pe baza unui acord explicit de la dvs. ca client / potențial client. Nu sunteți obligat și nu vă solicităm să vă înregistrați sau să furnizați informații personale pentru a putea vedea Platformele sau pentru a accesa cea mai mare parte a conținutului acestora. Furnizarea de date cu caracter personal prin Platformele noastre se face prin intermediul formularului de anchetă. Prin trimiterea datelor dvs. personale sub formă de anchetă - trebuie să vă dați acordul pentru datele, ceea ce înseamnă în mod automat și consimțământul că le procesăm pentru a răspunde la solicitarea dvs..

  2. Partenerii colectează și procesează informațiile dvs. personale în cazul în care sunteți de acord să primiți comunicări de la noi despre proiectele, evenimentele, campaniile, ofertele, ofertele noastre legate de activitatea noastră și știri despre companie;

  3. Partenerii gestionează, de asemenea, datele cu caracter personal pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale datelor care fac obiectul protecției datelor cu caracter personal sunt avantajoase pentru aceste interese;

  4. Partenerii colectează și procesează date personale în legătură cu selectarea personalului pentru diferite posturi vacante anunțate de companie. Pozițiile vacante pot fi anunțate în secțiunea "Bursa de muncă" a Centrului Virtual, cu posibilitatea de a se candida la o funcție printr-un formular special de contact sau prin trimiterea unui mesaj și a documentelor necesare la adresa de e-mail specificată;

precum și în alte ipoteze stabilite legal.

 

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

5.1. În conformitate cu cerințele Secțiunii I - Transparența și condițiile din Regulamentul (UE) 2016/679, partenerii furnizează informații, comunicare și condiții transparente pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul articolului 12 din regulament.

5.2. Partenerii colectează, procesează și stochează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizare de servicii educaționale;

 • Pentru activitățile de marketing - legate de proiectele, evenimentele, campaniile, ofertele, propunerile legate de activitatea și știrile noastre și (dacă se solicită în mod expres să primească astfel de informații) etc.

 • Pentru a comunica cu dvs.;

 • În scopuri legale - de a soluționa litigii și de a proteja drepturile și interesele legitime ale Partenerilor;

 

 1. Tipuri de date colectate, procesate și stocate de către Parteneri

 

 1. Pentru a pune în aplicare obiectivele stabilite la punctul 4 din această politică, partenerii colectează, procesează și stochează următoarele categorii de date:

 • Date de identificare pentru persoane: nume, prenume, familie;

 • Datele de contact: adresa, telefon, e-mail, poziție, etc.;

 • Datele IP utilizate (la conectare)

 • Datele în funcție de specificul serviciilor utilizate, respectiv de tipul relațiilor juridice cu care participați;

  1. Nu colectăm: date cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică; care să dezvăluie credințe politice, religioase sau filosofice; date genetice și biometrice;

 

 1. Termen pentru stocarea datelor cu caracter personal:

Partenerii păstrează datele dvs. personale pentru perioada necesară pentru a se atinge scopurile descrise în această Politică, cu excepția cazului în care o perioadă mai lungă de depozitare este necesară sau permisă de legea aplicabilă. Stocarea se face în conformitate cu termenele legale pentru o anumită categorie de documente (salarii, situații financiare, registre contabile etc.), precum și termenele limită de prescripție din Codul de procedură fiscală și de asigurări sociale (CPFAS), Legea contabilității, Codul asigurărilor sociale RSC), Legea obligațiilor și contractelor. La expirarea perioadei de păstrare, luăm toate măsurile necesare pentru a șterge și a distruge toate datele fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu procedura acceptată pentru distrugerea datelor cu caracter personal;

 

 1. Surse de date cu caracter personal

Datele personale colectate de noi sunt colectate de către persoanele cărora le revin; prin formularele de contact pe site-urile companiei; de la terți - contractorii și / sau intermediarii noștri, în conformitate cu cerințele regulamentului.

 

 1. Drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate

a. Dreptul de acces: Aveți dreptul să solicitați și să primiți de la noi confirmarea că datele dvs. personale referitoare la dvs. sunt procesate; Pentru a vă accesa datele și informațiile referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale; Vă furnizăm, la cerere, o copie a datelor personale prelucrate referitoare la dvs. în formă electronică sau în altă formă adecvată; Furnizarea accesului la date este gratuită, dar ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă administrativă în caz de repetabilitate sau de solicitări excesive;

 1. Dreptul la rectificare: Puteți să corectați sau să completați în mod direct date personale inexacte sau incomplete legate de dvs., adresându-vă o solicitare directă către noi.

 2. Dreptul de a fi șters (dreptul de a fi uitat): Aveți dreptul să ne cereți să ștergeți datele dvs. personale legate de dvs. și suntem obligați să le ștergem fără întârzieri nejustificate atunci când există motive legale și dacă nu este există un alt motiv pentru o prelucrare legală sau un motiv legitim pentru ca administratorul să refuze ștergerea datelor; Partenerii nu șterg datele pentru care există o obligație legală de a stoca, inclusiv în ceea ce privește protecția, în legătură cu reclamații împotriva lui sau cu dovada drepturilor sale.

 3. Dreptul de restricție: Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor personale referitoare la dvs. atunci când: contestați acuratețea datelor personale pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale; procesarea este ilegală, dar nu doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, ci doar să le limitați utilizarea; Nu avem nevoie de date personale pentru prelucrare, dar le cereți acestora să identifice sau să vă apere reclamațiile dvs. legale; V-ați opus procesării în așteptarea verificării faptului că motivele legitime ale partenerilor au un avantaj față de interesele dvs.;

 4. Portabilitate: Puteți oricând să descărcați datele stocate și procesate pentru dvs. în legătură cu relația dvs. cu Partenerii făcând o solicitare scrisă către administratori. Atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita un transfer direct de date cu caracter personal unui administrator pe care îl specificați;

 5. Dreptul la informare: Aveți dreptul să solicitați să fiți notificați în legătură cu orice acțiune legată de corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării;

 6. Dreptul de a contesta: Puteți oricând să vă opuneți prelucrării de către noi a datelor personale care vă privesc atunci când procesarea se face pe baza: îndeplinirii unei sarcini de interes public sau pe baza autorității publice; în scopul intereselor legitime ale operatorului; în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, inclusiv profilare sau prelucrare în scopuri de marketing direct;

 7. Aveți dreptul să refuzați să fiți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare, care are consecințe juridice pentru dvs. sau vă îngrijorează în mod considerabil. Noi nu realizăm decizii automate cu date.

 8. Dreptul la recurs: Aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal în cazul încălcării Regulamentului (CE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 și a dreptului la o protecție eficientă împotriva CPDP, administratorului sau prelucrătorului datelor dvs. personale;

 9. Dreptul la despăgubiri: Aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral suferit ca urmare a încălcării Regulamentului (CE) nr. 2016/679.

 10. Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, trebuie să ne solicitați și să vă certificați ca persoană și să vă identificați cu persoana căreia îi aparțin datele.

 11. Aveți posibilitatea de a vă exercita drepturile după cum urmează

 • Adresa de e-mail: sem-centres@bg-guide.org

 

 1. Retragerea consimțământului pentru procesarea datelor dvs. personale

Când sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale în unul sau mai multe scopuri specifice, dacă nu doriți ca toate datele sau datele parțiale să fie prelucrate în continuare de către noi, în orice scop anume sau în toate scopurile de procesare, puteți oricând să vă retrageți consimțământul de procesare, prin cerere către Parteneri în text liber.

 

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

  1. Transmiterea datelor cu caracter personal care se prelucrează sau sunt destinate prelucrării după transferul într-o țară terță sau într-o organizație internațională din afara UE, se efectuează de către noi numai în conformitate cu Regulamentul (CE) 2016/679 privind protecția generală a datelor, îndeplinesc condițiile stabilite în capitolul V din regulament. Partenerii aplică toate dispozițiile regulamentului astfel încât să nu pună în pericol nivelul necesar de protecție a persoanelor garantat de regulament.

  2. În cazul în care Partenerii vor transfera date cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale în afara UE, acest transfer se efectuează în conformitate cu Procedura firmei de transfer de date în afara UE, iar subiectele datelor sunt notificate în prealabil, cerând Consimțământul lor pentru transmiterea datelor cu caracter personal.

 

 1. Persoanele cărora li se furnizează informațiile dvs. personale

Persoanele - angajații Partenerilor care au acces la datele dvs. personale sunt strict definite în Regulamentul intern al companiei și în procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin stabilirea nivelului de acces la diferitele registre de date cu caracter personal.

Este posibil ca partenerii să transmită datele dvs. personale unor terțe părți implicate în procesarea sau prelucrarea datelor personale, structurilor administrative și organelor executive etc. sau unor filiale. În orice caz, transferul de date cu caracter personal de către Parteneri se face pentru a îndeplini obiectivele de procesare și respectând cu strictețe cerințele Regulamentului (CE) 2016/679.

 

 1. Încălcări și Notificarea încălcărilor

  1. "Încălcarea protecției datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea neautorizată a datelor cu caracter personal care sunt transmise, stocate sau prelucrate în alt mod de către Parteneri.

  2. cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal care riscă să creeze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, fără întârzieri nejustificate și acolo unde este posibil - nu mai târziu de 72 de ore după ce înțelege acest lucru, Partenerii informează despre încălcare Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

  3. În cazul în care partenerii stabilesc o încălcare a siguranței datelor dvs. personale care ar putea reprezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom notifica, fără întârzieri nejustificate, încălcarea și măsurile care au fost sau sunt luate.

Partenerii pot nu vă notifice dacă:

 • au luat măsuri de protecție tehnică și organizatorică corespunzătoare cu privire la datele afectate de încălcarea securității

 • au luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;

 • Notificarea ar necesita eforturi disproporționate.

 

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate

Partenerii au dreptul să actualizeze prin modificarea și completarea politicii de confidențialitate în orice moment în viitor, atunci când împrejurările justifică acest lucru.


@Tags: politica datelor personale protecție