За проекта

Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство

акроним SEM—CENTRES, MIS code ROBG – 144, реф. номер 16.4.2.077

Кратко описание на проекта:

Основните проблеми в българо-румънския трансграничен регион са свързани със социалната и демографска структура на населението, бедността и социалното изключване, в това число и с високите нива на безработица, ниските нива на инвестициите и предприемаческите дейности. Необходимо е създаване на по-добри възможности за работа, повишаване на квалификацията и подобряване на средата за предприемачество. Регионът е повлиян от високи нива на безработица (около 10% за Румъния и 12% за България), а пазарът на труда е засегнат от високите нива на не активност и от слабото и неразнообразно предлагане на възможности за работа.

Поради тази причина проектът SEM-Centres е насочен към три сектора: туризъм, ИКТ и селско стопанство. Споделянето на добри практики в туризма може да бъде ползотворно за интеграцията на региона, тъй като работодателите ще имат възможността да създадат съвместно трансгранично предлагане. Делът на селскостопанските земи в трансграничната зона е значителен (78.21%- Румъния, 52%- България) и потенциалът им за развитие трябва да се използва, за да се насърчи заетостта в тази сфера.

Не на последно място новите технологии следва да бъдат интегрирани в тези сектори, с цел повишаване на образованието на населението и подобряване на  бизнес мисленето.  Подобряването на диалога с местните и централните власти ще допринесе за по-добро разбиране на важната роля на целевите сектори и за активно ангажиране с проблемите на тези сектори в целия регион. Предоставените обучения, създадените Центрове за устойчива заетост и достъпът до виртуалния Център ще увеличат образователното равнище на населението и ще укрепят знанието за тези области за развитие.

 

Стратегия за устойчивост на проекта

 

Основна цел:

Подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост


Специфични цели:

 • Подобряване на съвместния пазар на труда в три значими сектора като ИКТ, туризъм и селско стопанство в рамките на целия трансграничен регион
 • Подобряване на възможностите за заетост в трансграничния регион чрез обмен на информация и опит
 • Повишаване информираността на населението с цел по-добро включване в пазара на труда
 • Увеличаване броя на участниците в съвместни инициативи за заетост и обучения

Ключови дейности:

 • Създаване на заетост в сферата на селското стопанство, туризма и информационните технологии в трансграничния регион
 • Правна и данъчна рамка за създаване на бизнес в трансграничния регион
 • Създаване на трансгранични центрове за устойчива заетост
 • Обучения по Устойчива заетост в трансграничния район
 • Изработка, дизайн и управление на съдържанието на онлайн система за обучение
 • Съвместен обмен между организации и кандидати за работа – Трудова борса за устойчивата заетост
 • Информационна и рекламна кампания

Резултати:

 • Разработена Обща стратегия за устойчива заетост, Наръчници за съвместни инвестиции и създаване на заетост
 • Разработени съвместни бази данни за безработни/търсещи работа и за местния трансграничен бизнес
 • Съвместни обучения и подпомагане в селското стопанство, туризма и информационните технологии
 • Създадени 3 центъра за устойчива заетост
 • Изработена онлайн обучителна платформа, съобразена със специфичните нужди на търсещите работа
 • Трудова борса за устойчива заетост

Продължителност на проекта:

13.05.2017 - 12.11.2018

Финансиране:

Проект SEM-Centres е финансиран по програма INTERREG V-A Румъния - България

Обща стойност на проекта:
365 754.59 €
Общ принос на ЕФРР:
310 891.41 €