Програма за финансиране на ЕЗФРСР 6.2

Програма за финансиране на ЕЗФРСР 6.2 (PNDR) за стартиращи предприятия, които ще бъдат базирани в селските райони.
Основни условия:
Новосъздадена фирма;
Седалище и пункт в СЕЛските райони;
100% финансиране от максимум 50 000 или 70 000 евро (след одобрение на проекта бенефициентът получава 70% от стойността на бюджета, представляващ аванс за реализиране на инвестицията);
Очаквано стартиране: септември - октомври 2021 г.;
Допустими области: производство, услуги, здравеопазване, отдих, туризъм.
Допустими бенефициенти
Земеделски стопани или членове на земеделско стопанство, които диверсифицират дейността си чрез създаване на неземеделска дейност за първи път в селския район (упълномощени с минимален статут на PFA);
Съществуващи микропредприятия и малки предприятия в селските райони, които предлагат неземеделски дейности, които не са извършвали до датата на кандидатстване за подпомагане;
Нови микропредприятия и малки предприятия, създадени в годината на подаване на заявлението за финансиране или с максимална възраст 3 последователни фискални години, които не са извършвали дейност до момента на подаването му (стартиране).
! Микропредприятия и малки предприятия, както съществуващи, така и новосъздадени (стартиращи) трябва да бъдат регистрирани и да извършват дейността, предложена от проекта в селските райони (както седалището, така и офисът трябва да се намират в селските райони);
https://activ-advisor.ro/programe-fonduri.../feadr-6-2/