Цифров единен пазар – възможности за финансиране

Цифров единен пазар – възможности за финансиране
Финансиране, търгове - финансиране от ЕС, безвъзмездни средства, търгове и как се кандидатства.
Научни изследвания и иновации – Финансиране на изследвания на ЕС, партньори, резултати и действия за насърчаване на иновациите.
Възможности за образование и обучение, действия на ЕС за училищата, младежта, висшето образование, обучението за възрастни и професионалното обучение.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en