Управление на атракции

Управление на атракции

В тази тема ще бъдат разгледани атракциите като основен елемент на туристическото предлагане и ще бъдат сравнени с ресурсите. Ще бъдат разгледани основните видове атракции с техните особености, както и услугите, които те предоставят. Ще се обърне специално внимание на необходимостта и начините за опазване на атракциите. Ще се разкрият основните принципи на управление на атракциите и на необходимите човешки ресурси. Ще бъдат разгледани основните тенденции в развитието на атракциите, представяне, социализация като част от туристическата система и основни “притегателни” към туристическата дестинация, отговорни за културната идетнтичност и представи за туристическо преживяване.

Запиши се