Обработване на селскостопански масиви

Обработване на селскостопански масиви

„Масив за ползване” по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е непрекъсната земеделска площ, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. При необходимост, начинът на трайно ползване се взема от цифровата орто фото карта.

Запиши се