Селско стопанство

Селско стопанство

Учебните материали в областта на селското стопанство са предназначени за онлайн и офлайн/присъствена форма на обучение.

Те включват девет модула, както следва:

 1. Отглеждане на селскостопански култури;

 2. Биологичното земеделие;

 3. Отглеждане на домашни животни по европейски стандарти;

 4. Обработване на селскостопански масиви;

 5. Управление на собствеността;

 6. Представяне на добри / устойчиви практики;

 7. "Зелени пазари" - Развитие на зелена икономика;

 8. Маркетинг на пазара;

 9. Износ / внос на селскостопанска продукция.

Целта на разработените специализирани учебни материали е: Подобряване знанията на участниците и  увеличаване на възможностите им за заетост на пазара на труда чрез предоставяне на основни познания по въпросите, свързани със селското стопанство. Представяне и обмен на добри практики в сферата на селското стопанство.       

Резюме на съдържанието: Представена е европейската и национална нормативната рамка, регламентираща развитието на селското стопанство и пазарите на селскостопанска продукция. Изложението по модули дава основни и специализирани знания и информация в контекста на националните и европейски политики и добри практики. Модулите съдържат информация за отглеждане на селскостопански култури; биологичното земеделие; отглеждане на домашни животни по европейски стандарти; обработване на селскостопански масиви; развитие на „Зелени пазари“ и зелена икономика; маркетинг на пазара; внос и износ на селскостопанска продукция. Темите са представени по разбираем и достъпен начин. За обученията се предвиждат интерактивни обучителни методи, като: презентация, ролева игра, обмен на добри практики, лекция, дискусия, практическо занятие и упражнение.

Очакваните резултати за целевата група са:

 • Да придобият задълбочени познания в областта на селското стопанство, които ще подпомогнат способността им да отговарят на условията на пазара на труда, вкл. чрез практически упражнения;

 • Подобряване на знанията и разбирането за развитието на селското стопанство и добро познаване на законодателството и финансовите инструменти стимулиращи развитиет на селското стопанство;

 • Развитие на способност за започване на работа в областта на селското стопанство.